Terapia

Terapia

Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością.

Zajęcia terapeutyczne dostosowywane są do potrzeb ucznia oraz jego rodziny. Na zajęciach pracujemy nad problemami, z którymi dziecko przychodzi na terapię, jak i nad tymi, które pojawiają się podczas zajęć. 

Ważne jest również rozwijanie istniejących w dziecku zasobów oraz działanie w sferze najbliższego rozwoju. Oferujemy pracę opartą zarówno na metodzie behawioralnej jak i podążającej.

Metody, które wykorzystywane są podczas zajęć dostosowane są do ucznia oraz posiadają akceptację rodzica.

Uczeń podczas zajęć może liczyć na wsparcie w zakresie:

Zajęcia realizowane są w formie indywidualnej. Po każdym spotkaniu rodzic może liczyć na rozmowę z terapeutą.

W związku z trudnościami, które przejawiają osoby ze spektrum autyzmu szkoła proponuje liczne zajęcia wspierające młodzież na wielu płaszczyznach.

Zajęcia usamodzielniające

Celem realizowanego projektu jest przygotowanie młodzieży do przyszłego życia, które czeka ich po zakończeniu kształcenia w liceum. Zdobyte wykształcenie nie jest jedynym czynnikiem, który pozwoli na samodzielne, aktywne funkcjonowanie zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. W związku z tym proponujemy szereg zajęć, które pomogą uczniowi w zrozumieniu siebie, swoich mocnych stron, kompetencji oraz ich późniejszym wykorzystaniu w życiu prywatnym i społecznym.

Zajęcia usamodzielniające, to cykl spotkań, na których będziemy podejmować tematy związane z ogólnie rozumiana samodzielnością. Począwszy od nauki przygotowania posiłków, konstruktywnych zakupów przez tematyczne warsztaty ze specjalistami. W planach mamy również zajęcia w instytucjach zajmujących się pracą z osobami ze spektrum autyzmu.

Trening aktywności społecznej

Cykl zajęć mających na celu rozwój umiejętności społecznych ucznia wykorzystywanych w przestrzeni funkcjonowania człowieka, nie tylko w grupie rówieśniczej, ale również aktywnego uczestnika życia szeroko rozumianego społeczeństwa. Dzisiaj przestrzeń publiczna i życie społeczne jest miejscem aktywności na wielu płaszczyznach począwszy od życia lokalnego po aktywności człowieka jako jednostkę tworzącą społeczność globalną. W przypadku osób ze spektrum autyzmu aktywne uczestniczenie w życiu jest trudne z wielu względów. W związku z tym proponowane zajęcia rozumiemy, jako formę wsparcia na polu aktywności społecznych przydatnych zarówno w relacjach towarzyskich, pracy, jak i innych podejmowanych aktywności. Spotkania stanowią rozszerzenie treningu umiejętności społecznych o kolejne aktywności podejmowane przez „młodych dorosłych”. W ramach przedmiotu planujemy również wyjścia do instytucji i uczestniczenie w warsztatach związanych z podejmowaną tematyką. W toku zajęć uczeń nabędzie umiejętności umożliwiających poruszania się w danych obszarach.

Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych to rozwijanie umiejętności społecznych. Umożliwi to otwarcie się na świat, przezwyciężanie swoich trudności. TUS prowadzimy w formie tzw. „klubu przyjaciela”. Będzie to przestrzeń, gdzie w bezpiecznych warunkach, w małej grupie uczymy się dbania o swoje potrzeby, a także szacunku w relacji z drugą osobą. Będziemy oswajać lęk, smutek, złość dzięki czemu łatwiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Zajęcia mają na celu aktywizacje uczniów i nabywanie umiejętności społecznych poprzez dzielenie się swoimi zainteresowaniami i aktywne uczestnictwo w zainteresowaniach innych członków grupy. Poza tym zajęcia uzupełnione są z tematami związanymi z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, które pełnią rolę dopowiedzenia i stymulacji do wykonywanych ćwiczeń. Uczniowie nabierają umiejętności społecznych niezbędnych do funkcjonowania wśród rówieśników.

Trening Umiejętności Poznawczych

Zajęcia będą miały na celu uświadomienie sobie wpływu funkcji wykonawczych na wybory życiowe i jakość życia społecznego człowieka. Podczas spotkań będziemy uczyć się zarządzania własnym czasem oraz planowania działań podczas całego dnia. Zwrócimy uwagę na skuteczne sposoby uczenia się oraz jak ćwiczyć pamięć i uwagę mimowolną.

Indywidualne zajęcia wspierające

Spotkania ze specjalistami pracującymi w szkole, mające na celu wsparcie ucznia w codziennym funkcjonowaniu na terenie placówki oraz innych zagadnieniach, które mogą być trudne dla podopiecznych. Specjaliści określają formę oraz zakres wsparciu na podstawie informacji zawartych w orzeczeniu oraz wynikających z własnych obserwacji a także wywiadu z rodzicem. Do wspomnianych form wsparcia zaliczamy zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedie, zajęcia wyrównawcze.

Na terenie placówki pracuje grono specjalistów, którzy w każdej chwili gotowi są wesprzeć ucznia. W razie potrzeby podopieczni mogą zgłosić swój problem i otrzymać oczekiwaną pomoc. Specjaliści utrzymują stały kontakt z rodzicami.

Trening koncentracji uwagi

Prowadzone zajęcia mają na celu wsparcie ucznia w procesach skupiania uwagi na zagadnieniach szkolnych. Szereg ćwiczeń podejmowanych podczas zajęć wspiera koncentracje na zadaniach, skuteczną strategię rozwiązywania oraz czasie, w którym należy wykonać polecenie.

Drama

Metoda pracy z grupą bazująca na naturalnej umiejętności wchodzenia w role. Drama tworzy sytuacje edukacyjne, do których angażuje uczestników wykorzystując naturalną umiejętność człowieka do wchodzenia w role. W bezpieczny sposób mogą wypróbować nowe zachowania, metody i szukać rozwiązań dla bieżących trudności. Mogą uczyć się również od rówieśników, obserwując ich pomysły wdrażane w konkretnych, inscenizowanych sytuacjach. Z pomocą różnych technik uczą się również rozwijania kreatywności, koncentracji i umiejętności pracy w grupie. Jednocześnie mogą lepiej poznać samych siebie, badać swoje emocje i przekonania, znaleźć odpowiednie dla siebie techniki relaksacyjne. Zajęcia to również okazja do zwiększenia poczucia sprawczości, rozwoju empatii i podniesienia umiejętności komunikacyjnych. A wszystko to przebiega w przyjaznej atmosferze, pełnej akceptacji, otwartości i zabawy.

W dramie poprzez wchodzenie w role możliwe jest analizowanie sytuacji z innego punktu widzenia, poznanie nowych perspektyw oraz możliwości zachowań, a następnie trenowanie ich. Uczestnictwo w dramie daje poczucie sprawstwa, które owocuje utrwalaniem się pozytywnych wzorców zachowań.

Terapia logopedyczna

Rozwijanie mowy oraz korygowanie nieprawidłowości w rozwoju językowym ucznia.

Cele szczegółowe:

Stosowane metody:

Koła Zainteresowań

Nasi uczniowie mogą wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania. Po rozpoczęciu roku szkolnego przeprowadzona zostanie ankieta w celu przedstawienia oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnych z potrzebami naszych uczniów. Dzięki temu dodatkowe zajęcia zostaną odpowiednio dopasowane do oczekiwań uczniów.

Nauczyciele i specjaliści planują swoje zajęcia i dostosowują ich ilość oraz terminy do planu lekcji klasy oraz indywidualnych możliwości uczniów.

Podczas ferii zimowych oraz wakacji organizujemy dla naszych uczniów obozy „terapeutyczno-wypoczynkowe”. Niewielka ilość uczestników obozu gwarantuje wyjątkową indywidualizację pracy i komfort dla każdego obozowicza.

Podczas obozów zapewniamy :